Mange av begrepene i pensum har relativt opplagte norske oversettelser. For eksempel oversettes graph til graf, set til mengde, etc. I enkelte tilfeller er det ikke fullt så opplagt hva ting bør kalles på norsk. Noen oversettelser er gitt i ordlista nedenfor.

Engelsk Norsk
The 0-1 knapsack problem Det binære ryggsekkproblemet
Ancestor Forfader eller ascendent
Array Tabell
Augmenting path Forøkende sti eller flytforøkende sti
Bottom-up Fra bunnen
Bucket sort Bøttesortering eller båssortering
Canceling flow Å oppheve flyt
Clique Klikk
Cycle Sykel
Dense graph Tett graf
Descendant Etterkommer eller descendent
Edge relaxation; relaxing edge $e$ Kantslakking; oppdatere langs kant $e$
Flow network Flytnett eller flytnettverk
The fractional knapsack problem Det kontinuerlige ryggsekkproblemet
Searching a graph Traversere en graf
The greedy-choice property Grådighetsegenskapen
Heap Haug
Insertion sort Sortering ved innsetting
The integrality theorem Heltallsteoremet
Internal node Indre node eller intern node
Merge sort Flettesortering
Optimal substructure Optimal delstruktur
Pivot Pivot eller splittelement
Predecessor Forgjenger
Radix sort Radikssortering eller grunntallssortering
Residual network Restnett eller residualnettverk
Rooted tree Rotfast tre
Satisfiability Oppfyllbarhet
Selection sort Sortering ved utvelgelse
Sequence Sekvens eller følge
Shortest path Korteste vei eller korteste sti
Solver Løser
Sorting in place, in-place sorting Sortering på stedet, på-stedet-sortering
Sparse graph Glissen graf
Stack Stakk
Sublinear Sublineær
Subproblem Delinstans eller delproblem
The subset-sum problem Delsumproblemet
Subset Delmengde eller undermengde
Subsequence Delsekvens, delfølge eller underfølge
Superset Overmengde
Successor Etterfølger (ikke etterkommer)
Top-down Fra toppen
Tractable Praktisk løsbart, løsbart i polynomisk tid
Traversal, graph search Traversering, gjennomløping
Traveling-salesman/-salesperson problem Handelsreiseproblemet
Vertex cover Nodedekke
Widget Innretning

Vi oversetter stort sett path med sti, men snakker likevel vanligvis om korteste vei, fordi det er et innarbeidet begrep. Det er kanskje mer naturlig å oversette stack med stabel, men ordet stakk er allerede i bruk, og ligner det opprinnelige engelske. (Merk at dette ikke er en «fornorskning». Det norske ordet stakk har en passende betydning, og det engelske stack har samme opphav.) Ordet flow kunne nok godt oversettes med strøm, men siden det allerede brukes om elektrisitet, ville det fort ha blitt forvirrende. Dessuten er ordet flyt et innarbeidet begrep her.

Merk at vi oversetter Hamilton cycle med hamiltonsykel, med liten forbokstav. Det samme gjelder andre lignende ord basert på egennavn (som f.eks. euklidsk rom) men ikke om vi faktisk snakker om en person (som f.eks. Euklids algoritme).

En del begreper er her forenklet fra vanligere norske oversettelser (f.eks. «handelsreiseproblemet», «delsumproblemet», «forøkende sti» og «restnett» heller enn «handelsreisendeproblemet», «delmengdesumproblemet», «flytforøkende sti» og «residualnettverk»). Andre (som «ascendent» og «descendent») er presise norske termer som ikke er i utstrakt bruk, og som ikke nødvendigvis vil være forståelige for alle innen feltet.